Transport kolejaTransport kolejowy to jedna z form transportu lądowego. Na kolejowy system transportowy składa się jego infrastruktura (linie kolejowe, stacje z dworcami i przystankami, zaplecze techniczne) oraz tzw. tabor kolejowy, czyli środki transportu kolejowego (np. lokomotywy i wagony). W systemie transportu kolejowego funkcjonują przewoźnicy kolejowi oraz administratorzy infrastruktury (zarządy kolejowe).

W ujęciu gospodarczym przewoźnicy świadczą usługi transportowe (zaspokajają popyt na transport ludzi i towarów) z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej. Infrastruktura ta z kolei zarządzana jest i udostępniana przewoźnikom przez administratorów infrastruktury. W powszechnym użyciu termin kolej odnosi się do każdego z tych głównych elementów, zwłaszcza do linii kolejowej albo przedsiębiorstwa kolejowego. Kolejowe środki transportu poruszają się po trasie wytyczonej torem kolejowym albo liną, którą poruszają się pociągi lub pojedyncze wagony. Kolej jest formą tzw. transportu sztywnotorowego, co oznacza, że jej pojazdy mogą poruszać się tylko charakterystycznym dla danej technologii torem. Do autobusu torowego zatem termin „kolej” nie może się odnosić.

Najszerzej rozpowszechniona w krajach rozwiniętych jest kolej konwencjonalna (na torze dwuszynowym, zwykle o rozstawie 1435 mm) , zwana też normalnotorową. Kolej konwencjonalna o napędzie mechanicznym rozwijała się od 2 ćw. XIX wieku i stanowi pierwszą formę przemieszczania się za pośrednictwem, mechanicznych środków transportu.