Klasy oraz kategorie dróg w Polsce w transporcie drogowym

Posted by on wrz 8, 2015 in Charakterystyka różnych odmian transportu | 0 comments

images (12)Pojecie klasa drogi oznacza zbiór określonych wymogów technicznych oraz wymagań o charakterze użytkowym. Według tego kryterium w Polsce wyróżnia się następujące klasy dróg: autostrady, drogi ekspresowe, drogi główne ruchu przyspieszonego, drogi główne, drogi zbiorcze, drogi lokalne i drogi dojazdowe. Podział ten został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w roku 1999. Kategoria drogi oznacza jej miejsce w istniejącej sieci dróg w Polsce. Ze względu na to kryterium w Polsce wyróżnia się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne.

Droga krajowa jest przeznaczona do ruchu długodystansowego oraz ruchu o charakterze tranzytowym, a zatem umożliwia komunikację międzynarodową i wewnątrzkrajową. Drogami wojewódzkimi są drogi, które stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych. Pozostają one pod zarządem odpowiedniego samorządu województwa. Drogi te oznaczone są na żółtych tablicach czarnymi cyframi. Drogi powiatowe łączą ze sobą siedziby miast, będących siedzibami powiatów, oraz siedzib gmin. Droga gminna jest najniższą kategorią dróg w Polsce i służy do uzupełniania potrzeb komunikacji lokalnej, nie wliczając w to dróg o charakterze wewnętrznym. Drogi krajowe znajdują się w zarządzie Skarbu Państwa, natomiast drogi kategorii wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej zaliczane są do odpowiednich jednostek samorządowych

Read More

Transport drogowy funkcjonujący w Polsce

Posted by on wrz 8, 2015 in Charakterystyka różnych odmian transportu | 0 comments

images (13)Transport realizowany za pomocą drogi lądowej i transportu samochodwego stanowi w Polsce bardzo ważne źródło transportowe, gdyż niemal 80 procent dóbr materialnych jest przewożony za pomocą samochodów ciężarowych. Polska stanowi ważne ogniwo zarówno w ruchu transportowym z państwami sąsiednimi, jak i pełni ważna rolę w transporcie tranzytowym, z krajami Europy Wschodniej i Południowej, oraz państwami leżącymi na Bliskim Wschodzie. Tendencją w transporcie drogowym w Polsce jest fakt coraz większej ilości samochodów sprowazdancyh z zagranicy.

Tym samym obniża się ilość nowych samochodów, kupowanych prosto z salonów. Około osiemdziesiąt procent wszystkich samochodów osobowych w Polsce ma ponad pięć lat. Rozwój sieci transportu lądowego, realizowanego za pomocą drogi samochodowej, jest w Polsce zdecydowanie niewystarczający, co jest szczególnym utrudnieniem, jeśli brać pod uwagę organizację Mistrzostw Europy w Piłce nożnej w roku 2012. Z tego też względu planowane jest w Polsce stworzenie sieci dróg krajowych i autostrad, które mają wpłynąć na poprawienie komfortu transportowego oraz umożliwić szybsze i sprawniejsze podróżowanie.

Niezadowlajaca jest nie tylko gęstość, ale także jakość polskich dróg, które szczególnie po zimie pełne są dziur i uszkodzeń, stanowiąc często zagrożenie nie tylko dla samego pojazdu, ale także dla zdrowia i życia użytkowników drogi.

Read More

Infrastruktura drogowa

Posted by on wrz 8, 2015 in Charakterystyka różnych odmian transportu | 0 comments

pobrane (6)Infrastruktura drogowa stanowi sieć rozbudowaną, w której można wyróżnić infrastrukturę o charakterze liniowym i punktowym. Do infrastruktury liniowej zalicza się przede wszsyktim drogi, w tym praktycznie każdy rodzaj dróg, w tym drogę gruntową oraz utwardzona, a także drogi o charakterze publicznym czyli dostępnym dla każdego z uczestników transportu drogowego, oraz drogi o charakterze prywatnym , stanowiące drogi dojazdowe na przyakld do posesji, czy wewnętrzne.

Drogi publiczne można podzielić dalej na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne, miejskie oraz zakładowe. Drogi publiczne można także podzielić ze względu na kryterium dostępności dla użytkowników drogi – tutaj wyróżnia się drogi o charakterze autostrady, drogi ekspresowej oraz drogi tak zwane ogólnodostępne. Oprócz wymienionych wyżej kryteriów podziału infrastruktury liniowej, można także wyróżnić infrastrukturę punktowa, do której zalicza się wszelkie uzupełniające jednostki, w tym na przykład przystanki autobusowe, węzły drogowe, skrzyżowania, czyli wszystko to, co stanowi uzupełnienie transportu drogowego i umożliwia jego sprawną realizację. Innymi skąłdowymi infrastruktury są punkty, w których realizowane sa zadanie uzupełniające, w tym na przykład chodzi tutaj o takie jednostki, jak stacje benzynowe, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe czy parkingi.

Read More

Rozwój transportu drogowego

Posted by on wrz 8, 2015 in Charakterystyka różnych odmian transportu | 0 comments

pobrane (7)Transport drogowy zaczął na dobre upowszechniać się nie tylko wraz z rozwojem motoryzacji, chociaż jest to oczywiście znaczące kryterium rozwoju, ale również wraz z upowszechnianiem się sieci dróg, czyli infrastruktury, umożliwiajćej realizację funkcji transportowych. Pierwsze drogi utwardzone na terytorium Polski zaczęły pojawiać się na przełomie wieku dziewiętnastego i dwudziestego. Jednak prawdziwy rozwój budownictwa drogowego nastąpił po drugiej wojnie światowej, chociaż oczywiście lata komunizmu w Polsce odcisnęły trwałe piętno na infrastrukturze drogowej, powodując zacofanie jeśli chodzi o budowę dróg o charakterze autostrady czy drogi szybkiego ruchu. Polska obecnie dysponuje słabymi drogami.

Dotyczy to zarówno samej gęstości czy rozmieszczenia dróg, ale także samej jakości drogi. Powoduje to, że drogi po zimie są w opłakanym stanie i grożą bezpieczeństwu uzytkowaników drogi, niejednokrotnie powodując znaczne uszkodzenia pojazdów. Takie drogi można spotkać nawet w samym centrum stolicy. Niemniej jednak w związku z przygotowaniami do organizacji Euro 2012 rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę budowę sieci dróg i autostrad, która to inwestycja ma zmienić oblicze polskiego transportu drogowego. Infrastruktura w Polsce jest tez podzielona na rejony, lepsza infrastruktura jest zdecydowanie w zachodniej części kraju, gorzej stan i gęstość dróg wygląda na wschodzie Polski.

Read More

Charakterystyka transportu drogowego

Posted by on wrz 8, 2015 in Charakterystyka różnych odmian transportu | 0 comments

pobrane (8)Transport drogowy pozostaje od czasów rewolucji w motoryzacji jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Mimo wzrostu udziału transportu lotniczego i jego gwałtownego rozwoju po drugiej wojnie światowej, to jednak w startystyakch wielu krajów właśnie transport drogowy dominuje. W zależności od kryterium przyjetgo, można wyróżnić różne rodzaje transportu drogowego.

Jako kryterium można zastosować podział ze względu an działalność gospodarczą. W tym momencie wyróżnia się dwa rodzaje transportu – zarobkowy, polegający na swiadzceniue usług przez wyspecjalizowanych przewoźników, którzy uzyskują z tytułu świadczenia usług transportowych określone zyski. Natomiast transport drogowy niezarobkowy polega na realizacji funkcji transportowych indywidualnie, bez uzyskiwania z tego tytułu dodatkowych pieniędzy.

Transport drogowy można również podzielić ze względu na zasięg terytorialny. Tak w jak w przypadku pierwszego podziału, wyróżnia się tutaj dwa rodzaje transportu: transport drogowy krajowy oraz transport drogowy międzynarodowy. Transport krajowy jest rodzajem transportu zarobkowego, przy którym całość trasy, jej przebieg, początek oraz koniec znajdują się granicach Polski, natomiast transport międzynarodowy oznacza, że początek lub koniec trasy ulokowany jest poza granicami kraju.

Read More